Metody przeprowadzania market research

 

Market research stanowi użyteczne narzędzie pozwalające dokładniej poznać zjawiska oraz procesy zachodzące na rynku. Obecnie sposobów jego przeprowadzania jest naprawdę wiele i co ważne, metody te można ze sobą łączyć zwłaszcza wtedy, gdy chce się uzyskać pogłębione informacje na temat grupy docelowej oraz jej preferencji.

 

Desk research

 

Jednym ze sposobów przeprowadzania market research jest tzw. desk research. Metoda ta polega na analizowaniu już dostępnych źródeł informacji rynkowej, np. reportów finansowych innych przedsiębiorstw, biuletynów, rejestrów, czy branżowych czasopism. Dane te są wtórne, dlatego też zazwyczaj stanowią tylko dopełnienie dla innych technik. W niektórych branżach informacje te nie są też dostępne.

 

CAWI

 

Inną metodą przeprowadzania market research jest CAWI. Są to pomiary ankietowe realizowane online, np. poprzez platformę Badanie-Opinii.pl. Jedną z największych zalet tej techniki jest fakt, że pozwala na szybkie dotarcie do określonej grupy respondentów i to obranej ze względu na bardzo precyzyjnie wskazane kryteria. Kryteria doboru próby badawczej w przypadku CAWI to m.in.:

  • wiek,
  • płeć,
  • zarobki,
  • zainteresowania,
  • wykonywany zawód,
  • sytuacja rodzinna.

Próba badawcza dla market research przeprowadzanego tą metodą wynosi zazwyczaj 600 lub 1000 osób, dlatego też gwarantuje uzyskanie szeregu naprawdę użytecznych danych.

 

CATI

 

Metodą, z której wciąż często korzysta się przy realizacji market research jest CATI. Jest to badanie telefoniczne, które można przeprowadzać zarówno w przypadku B2B, jak i B2C. Dane zebrane z wykorzystaniem metody CATI są dodatkowo od razu digitalizowane, dzięki czemu można szybko poddać je analizie oraz interpretacji. Technika ta sprawdza się zwłaszcza przy grupach osób, do których nieco trudniej dotrzeć, np. przy seniorach, którzy mniej chętnie wypełniają ankiety CAWI.

 

Indywidualne wywiady pogłębione

 

Indywidualne wywiady pogłębione, czyli IDI, polegają na przeprowadzeniu bezpośredniej rozmowy badawcza z jednym respondentem. Bardzo często realizuje się je na grupach specjalistów, od których można uzyskać szereg wnikliwych informacji na temat konkretnych zjawisk. Ta technika realizacji market research zazwyczaj stanowi jedynie dopełnienie dla innych metod, bowiem ze względu na dłuższy czas realizacji, może przeprowadzić ją na zdecydowanie mniejszej grupie osób.

 

Zogniskowane wywiady grupowe (FGI)

 

Metoda Zogniskowanych wywiadów grupowych opiera się na dyskusji prowadzonej przez moderatora w grupie odpowiednio dobranych osób (od 6 do 12). Taka dyskusja koncentruje się wokół określonego tematu i pozwala na pozyskanie pogłębionych odpowiedzi na temat konkretnych zjawisk. Największym ograniczeniem w przypadku tej metody jest fakt, że ze względu na wpływ grupy, odpowiedzi niektórych osób mogą ulegać niekontrolowanym zmianom. Podobnie jak Indywidualne wywiady pogłębione, najczęściej metoda ta również stanowi dopełnienie dla innych technik.

Jak widać metod przeprowadzania market research jest naprawdę wiele. W wyborze odpowiednich ze względu na dany cel badania pomogą eksperci Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®. Firma ta dysponuje również gotowymi narzędziami do przeprowadzania różnego rodzaju badań, w tym platformą Badanie-Opinii.pl do realizacji ankiet CAWI.

Badania ankietowe od 4 zł.