Analiza rynku z wykorzystaniem metody CATI

 

Aby były skuteczne, działania biznesowe dobierać należy trafnie i podejmować zarówno w sposób przemyślany, jak i relatywnie szybko. A nie jest to możliwe bez dostępu do niezbędnych z punktu widzenia prowadzonej działalności, wiarygodnych i sprawnie pozyskanych, informacji rynkowych. Wiedza ta jest na ogół efektem profesjonalnej analizy rynku, która wpisuje się w proces poznaczy definiowany ogólnie jako badania rynku.

 

Badanie i analiza rynku

Badania rynku to procesy ukierunkowane na poznanie zjawisk zachodzących na konkretnym interesującym nas rynku – jako proces obejmują one każdorazowo gromadzenie, analizę oraz interpretację informacji na temat danego rynku. Prócz mnogości typów rynku, niezwykle szeroka jest również skala obszarów, które mogą zostać poddane takim badaniom w obrębie każdego z nich – dla przykładu analizy rynku mogą mieć na celu poznanie preferencji konsumenckich, strategii stosowanych przez konkurencję czy aktualnego popytu na określone grupy produktów. Specyfika i problematyka badań wymaga jednak zastosowania odpowiedniej metodologii, aby pozyskać do analizy niezbędną ilość danych o odpowiednio wysokiej jakości – jednym ze sposobów na badanie rynku jest metoda określana skrótowo jako CATI.

 

Czym jest CATI?

CATI to metoda badań ankietowych, prowadzonych za pośrednictwem telefonu i z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania komputerowego. Stąd też rozwinięcie skrótu CATI, określające samą metodę jako Computer Assisted Telephone Interview.

 

Idea badania/analizy rynku z wykorzystaniem ankietyzacji CATI sprowadza się do realizacji szeregu wywiadów telefonicznych z respondentami – prowadzący wywiady teleankieter, w oparciu o uprzednio przygotowany kwestionariusz ankiety, odczytuje badanemu kolejne pytania, zaś odpowiedzi odnotowywuje w specjalnym programie informatycznym, zapisującym je z kolei w elektronicznej bazie danych. Oprogramowanie to odpowiedzialne jest niejednokrotnie również za losowy wybór respondentów (dobór numerów telefonu z ogólnopolskiej bazy) oraz wyświetlanie kolejnych pytań (jeśli trzeba - także w kolejności rotowalnej), które zadać należy w toku wywiadu.

 

CATI a badanie/analiza rynku?

Z racji na wykorzystanie łączy telefonicznych, metoda CATI dedykowana jest badaniom ogólnopolskim, prowadzonym na reprezentatywnych próbach badawczych – stosuje się ją zwłaszcza wtedy, gdy pozyskać należy duże ilości informacji w relatywnie krótkim czasie, zaś grono respondentów cechuje się silną dyslokacją skali kraju. Stąd też ankietyzacja CATI często wykorzystywana jest w badaniach rynku i opinii publicznej – bardzo dobrze sprawdza się m.in. w gromadzeniu informacji o opiniach, satysfakcji czy lojalności klientów. Wiedza ta, dzięki odpowiedniej obróbce analitycznej i interpretacji, pozwala dla przykładu ulepszać oferowane produkty, segmentować rynek czy oceniać prowadzone kampanie marketingowe.

 

Czy warto zdecydować się na metodę CATI?

Badanie/analiza rynku z wykorzystaniem ankiet telefonicznych ma wiele zalet, a do najistotniejszych z nich, prócz wyżej wymienionych, zaliczają się m.in. niski koszt realizacji oraz wysoki poziom anonimowości respondentów przy kontakcie z telenkieterem, który pozwala na pozyskanie bardziej szczerych i konkretnych odpowiedzi niż rozmowa  z badanym w cztery oczy.

Walory te czynią z CATI bardzo użyteczne narzędzie - warto z niego korzystać - zwłaszcza z jednoczesnym pogłębieniem odpowiedzi ilościowycho wytyczne pozyskane, w myśl traingulacji metodologicznej, w oparciu o tzw. jakościowe metody badawcze.

Badania ankietowe od 4 zł.