Tag: badania opinii

Wpływ poziomu satysfakcji pracowników na osiągane sukcesy firmy

Dzięki badaniom satysfakcji pracowników można kontrolować poziom zadowolenia tejże grupy i podejmować działania mające na celu podtrzymanie satysfakcji na wystarczająco wysokim poziomie.

 

Czym jest satysfakcja?

Satysfakcja z wykonywanej pracy, jest elementem postawy, a ta zaś jest trwałym nastawieniem osoby względem kogoś lub czegoś. Nastawienie to zorientowane jest na trzech komponentach: poznawczym, afektywnym i behawioralnym.

 • Komponent poznawczy orientuję się na wiedzę pracowników na temat wykonywanej pracy, a także wokół przekonań i opinii dotyczących wykonywanych obowiązków i środowiska pracy.
 • Komponent afektywny koncentruje się na krótkotrwałym oraz trwałym nastawieniu do wykonywanej pracy, a także współpracowników.
 • Komponent behawioralny obejmuje skłonności i przejawy działania związane z wykonywaną pracą.

 

Satysfakcję należy badać z wykorzystaniem różnych narzędzi

Sama satysfakcja rozumiana jest, jako element, który wspomaga działanie systemu motywacji, a jednocześnie pozwala na jego wzmocnienie. Zwracając uwagę na złożoność zagadnienia satysfakcji warto przeprowadzać procesy badawcze, które będą orientować się zarówno na pozyskiwaniu informacji o charakterze ilościowym, jak i jakościowym. W tym celu warto nie tylko przeprowadzić anonimową ankietę wśród pracowników, ale także zrealizować wywiady (indywidualne bądź grupowe).

 

Korzyści z wysokiego poziomu zadowolenia pracowników

Warto pamiętać, że:

 1. zwiększenie poziomu satysfakcji zawodowej umożliwia zmianę zachowań;
 2. zadowoleni pracownicy w większym stopniu identyfikują się z celami przedsiębiorstw;
 3. satysfakcja pracowników przekłada się na ich chęć współpracy z innymi, lojalność oraz zaangażowanie i troskę o jakość pracy.

Brak satysfakcji z wykonywanej pracy, może przełożyć się na podejmowanie przez pracowników działań negatywnie wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

 

Wyniki badań pozwolą reagować na niepokojące zdarzenia

Dzięki zrealizowaniu badań satysfakcji pracowników można zminimalizować bądź też całkowicie wyeliminować ryzyko pojawienia się negatywnych konsekwencji. W toku zrealizowanego badania mogą zostać zdemaskowane przyczyny niezadowolenia. Przy czym każde badanie kończy się przedstawieniem rekomendacji, które orientują się na efektywnych działaniach naprawczych.

Metody badania poziomu satysfakcji pracowników

Celem ankietyzacji pracowników jest pozyskanie ich opinii i oczekiwań na temat różnych aspektów ich pracy. Ankiety mogą dotyczyć zarówno samorozwoju pracowników, jak i zadowolenia z osiąganych korzyści. Badania satysfakcji pracowników wykazują, że dzięki zadbaniu o odpowiedni wysoki poziom zadowolenia zatrudnionych można z powodzeniem osiągać postawione cele i czerpać radość z odnoszonych sukcesów.

 

Ilościowe metody badań opinii pracowników

 

Jednak ankiety są tylko jednym ze sposobów ankietyzacji pracowników. Obok ankiet należy wyróżnić także takie metody (ilościowe metody badania opinii pracowników), jak indywidualne wywiady pogłębione (IDI) oraz wywiady grupowe zogniskowane (FGI). Jeśli chodzi o realizację procesu badawczego z wykorzystaniem metod ilościowych to można je przeprowadzić za pomocą:

 

 • CAWI – ankiety realizowane w pełni za pomocą Internetu, co gwarantuje anonimowość osób biorących udział w badaniu,
 • PAPI – klasyczna, papierowa ankieta, która wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów związanych, m.in. z wydrukiem ankiet oraz zwiększeniem czasu potrzebnego na analizę wyników,
 • CATI – ankiety realizowane telefonicznie z wspomaganiem komputera; umożliwia to objaśnienie niezrozumiałych pytań i odpowiedzi; wiąże się z zatrudnieniem teleankietera, który wprowadza uzyskane dane bezpośrednio do systemu.

 

Kiedy warto zastosować jakościowe metody badawcze?

 

Zarówno badania IDI, jak i FGI zaliczają się do badań jakościowych, które umożliwiają pozyskiwanie informacji o przyczynach występowania danego zjawiska. Badania tego typu odbywają się w obecności moderatora, który zadaje pytania i czuwa nad właściwym (zgodnym z ustalonym scenariuszem) przebiegiem badania. Do metody FGI warto odnieść się, jeśli:

 

 • należy określić przyczyny danego zachowania się pracowników,
 • chce się zmotywować pracowników do znalezienia rozwiązania zaistniałego problemu,
 • ma się na celu zbadanie, w jaki sposób pracownicy zareagują na planowane zmiany,
 • pracownicy zaangażowani są w tworzenie strategii bądź misji firmy.

 

Satysfakcja pracowników to kluczowy element sukcesu firmy

 

Decydując się na realizację badania z wykorzystaniem metody FGI, jednocześnie zyskuje się szansę zaobserwowania dynamiki grupy, która odzwierciedla atmosferę w miejscu pracy, a także zdolność grupy do wspólnej pracy. Niezależnie od wybranej metody należy pamiętać, że badania opinii pracowników pozwalają na efektywne zarządzanie zasobami, a tym samym na tworzenie rozwiązań odpowiadających potrzebom samych zatrudnionych. Co w konsekwencji przekuwa się w osiągany sukces firmy.

 

 

Badania ankietowe od 4 zł.