Tag: proces badawczy

Metody badania poziomu satysfakcji pracowników

Celem ankietyzacji pracowników jest pozyskanie ich opinii i oczekiwań na temat różnych aspektów ich pracy. Ankiety mogą dotyczyć zarówno samorozwoju pracowników, jak i zadowolenia z osiąganych korzyści. Badania satysfakcji pracowników wykazują, że dzięki zadbaniu o odpowiedni wysoki poziom zadowolenia zatrudnionych można z powodzeniem osiągać postawione cele i czerpać radość z odnoszonych sukcesów.

 

Ilościowe metody badań opinii pracowników

 

Jednak ankiety są tylko jednym ze sposobów ankietyzacji pracowników. Obok ankiet należy wyróżnić także takie metody (ilościowe metody badania opinii pracowników), jak indywidualne wywiady pogłębione (IDI) oraz wywiady grupowe zogniskowane (FGI). Jeśli chodzi o realizację procesu badawczego z wykorzystaniem metod ilościowych to można je przeprowadzić za pomocą:

 

  • CAWI – ankiety realizowane w pełni za pomocą Internetu, co gwarantuje anonimowość osób biorących udział w badaniu,
  • PAPI – klasyczna, papierowa ankieta, która wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów związanych, m.in. z wydrukiem ankiet oraz zwiększeniem czasu potrzebnego na analizę wyników,
  • CATI – ankiety realizowane telefonicznie z wspomaganiem komputera; umożliwia to objaśnienie niezrozumiałych pytań i odpowiedzi; wiąże się z zatrudnieniem teleankietera, który wprowadza uzyskane dane bezpośrednio do systemu.

 

Kiedy warto zastosować jakościowe metody badawcze?

 

Zarówno badania IDI, jak i FGI zaliczają się do badań jakościowych, które umożliwiają pozyskiwanie informacji o przyczynach występowania danego zjawiska. Badania tego typu odbywają się w obecności moderatora, który zadaje pytania i czuwa nad właściwym (zgodnym z ustalonym scenariuszem) przebiegiem badania. Do metody FGI warto odnieść się, jeśli:

 

  • należy określić przyczyny danego zachowania się pracowników,
  • chce się zmotywować pracowników do znalezienia rozwiązania zaistniałego problemu,
  • ma się na celu zbadanie, w jaki sposób pracownicy zareagują na planowane zmiany,
  • pracownicy zaangażowani są w tworzenie strategii bądź misji firmy.

 

Satysfakcja pracowników to kluczowy element sukcesu firmy

 

Decydując się na realizację badania z wykorzystaniem metody FGI, jednocześnie zyskuje się szansę zaobserwowania dynamiki grupy, która odzwierciedla atmosferę w miejscu pracy, a także zdolność grupy do wspólnej pracy. Niezależnie od wybranej metody należy pamiętać, że badania opinii pracowników pozwalają na efektywne zarządzanie zasobami, a tym samym na tworzenie rozwiązań odpowiadających potrzebom samych zatrudnionych. Co w konsekwencji przekuwa się w osiągany sukces firmy.

 

 

Czym jest randomizacja i jakie są jej rodzaje?

Randomizacja polega na przypisywaniu uczestników badania do poszczególnych grup, przy czym każda z osób ma mieć równe szanse na przydzielenie do każdej z nich. Czemu dokładnie służy randomizacja oraz jakie są jej poszczególne rodzaje?

                                                  

Jaki cel ma randomizacja?

 

Randomizowane badania stanowią złoty standard jeśli chodzi o przeprowadzanie badań klinicznych. Celem jest bowiem zagwarantowanie wiarygodności procesu, a osiąga się to m.in. poprzez losowy podział osób, by zniwelować czynniki rokownicze, oczywiście za wyjątkiem zastosowanej interwencji w postaci np. użytego leku, którego skuteczność jest badana.

 

Randomizacja prosta

 

Pierwszym rodzajem jest randomizacja prosta, w przypadku której dochodzi do całkowicie losowego przydziału osób do konkretnych grup. Nie mają więc wpływu cechy kliniczne, czy demograficzne, choć ze względu na dość duże pole do manipulacji, nie jest to metoda stosowana najczęściej.

 

Randomizacja blokowa

 

Randomizacja blokowa ma na celu zachowanie równej liczebności rozkładu grup tak, by po ukończeniu badania taka sama liczba osób ukończyła terapię zarówno z zastosowaniem badanego leku, jak i w bloku, któremu podawane było placebo.

 

W tym podziale najczęściej stosuje się oprogramowanie, które umożliwia zwiększyć dobór losowy.

 

Randomizacja warstwowa

 

Przy tym podziale randomizacja odbywa się w sposób niezależny w każdej, z góry określonej warstwie, np. w grupie mężczyzn oraz osobno w grupie kobiet.

 

Adaptacyjna randomizacja

 

Czwartym typem jest randomizacja adaptacyjna. W jej przypadku prawdopodobieństwo, że zostanie się przydzielonym do konkretnej grupy ulega zmianie w miarę trwania badania. Wszystko po to, aby cały czas kontrolować jak odbywa się rozkład cech w porównywanych sobie grupach. Ze względu na inne ograniczenia tej metody, nie jest ona jednak stosowana zbyt często.

 

Czynniki randomizacji

 

W metodyce badań zalecane jest, aby w protokole pojawiły się informacje o tym, w jaki sposób został przeprowadzony proces randomizacji. Jest to niezbędne zwłaszcza, gdy istnieją czynniki o dużym znaczeniu rokowniczym, do których należy np. wiek, jeśli podaje się lek na poprawę pamięci.

 

Moduły do randomizacji pacjentów

 

Współcześnie w przypadku około 70 proc. badań stosuje się elektroniczne systemy do gromadzenia danych, które mogą przeprowadzać randomizację ze względu na z góry ustalone kryteria. Takim oprogramowaniem jest system eCRF.bizTM, w którym zastosowano moduł o nazwie IWRS.

 

Moduł ten ma za zadanie podział zgodnie z wcześniej ustalonymi kryteriami, choć poza tą funkcją, przy jego udziale dokonuje się również dawkowania i wydawania leków, zaopatrzenia klinicznego czy zarządzania zapasami. Zaletą korzystania z takiego rozwiązania jest m.in. jego skalowalność oraz możliwość zarządzania naprawdę dużą liczbą pacjentów biorących udział w badaniu.

 

To właśnie randomizacja stanowi podstawę tego, by badania były przeprowadzane wiarygodnie, w zgodzie z metodologią. Proces ten usprawniają również nowoczesne narzędzia takie jak eCRF.bizTM z którego korzystają koncerny farmaceutyczne, centra badawcze oraz firmy kosmetyczne, by móc przeprowadzać badania.

Badania ankietowe od 4 zł.