Tag: statystyka

Agencje badawcze a badania naukowe

Badania naukowe czyli badania realizowane przez instytucje akademickie oraz samodzielnych badaczy i naukowców umożliwiają realizację projektów badawczo-rozwojowych czy pozyskanie dofinansowań grantowych z funduszy unijnych. Ich przeprowadzenie wymaga zatem rzetelnego zaplanowania, gromadzenia danych oraz ich późniejszej analizy i opracowania.

 

Naukowe wsparcie dla naukowców

Zrealizować badanie naukowe można samemu lub też ze wsparciem instytucji badawczej. Czym kierować się wybierając taki podmiot? Po pierwsze opiniami jego dotychczasowych klientów, a także analizą dostępnej oferty współpracy. Na jaki jej elementy zwracać uwagę? Otóż najlepsze wsparcie zagwarantuje firma, która:

  • Współpracuje z cenionymi instytutami badawczymi i podmiotami akademickich oraz z niezrzeszonymi ekspertami i naukowcami;
  • prowadzi analizy zgodnie ze standardami czasopism listy filadelfijskiej;
  • dysponuje zespołem specjalistów z różnych dziedzin - statystyki, biostatystyki, data management oraz matematyki stosowanej;
  • zatrudnia pracowników o doświadczeniu naukowym i biznesowym, w tym - posiadające własny dorobek naukowy;
  • operuje na bogatej metodologii badań - metodami ilościowymi i jakościowymi;
  • dysponuje odpowiednim zapleczem informatycznym - zapewnia ono wsparcie realizacji projektów naukowych.

Ważne jest także odpowiednie doświadczenie podmiotów badawczych - dla obsługi badania naukowego realizowanego w obrębie branży medycznej warto zadbać o wsparcie firm zaznajomionych z naukowymi programami badawczymi z zakresu medycyny czy farmacji, opartymi dla przykładu na badaniach obserwacyjnych czy epidemiologicznych.

Dobre wsparcie to wsparcie kompleksowe

Dobra firma badawcza oferuje zarówno pełną realizację badania naukowego, jak i jedynie udział w jego etapach, czyli współrealizacje procesu badawczego. Stąd, nie mniej ważną usługą w katalogu pomocy badawczej jest wsparcie merytoryczne przy projektowaniu eksperymentu czy obsługa statystyczna oraz usługa konsultacje z zakresu zagadnień statystycznych.

Przygotowując metodologię pod badanie naukowe, firma badawcza pomaga ustalić cele i obszary badań, metody i techniki pomiaru, sposób doboru próby i metod analizy statystycznej, a także - opracowuje narzędzia badawcze. Prowadząc badanie dba o zapewnienie bezpiecznej bazy danych oraz walidację wyników, zaś proces analityczny opiera na bogatym zasobie metod i testów oraz uzupełnia raportami cząstkowymi. Badanie naukowe, jak każde adanie rynku, wymaga ostatecznie odpowiedniego podsumowania - stanowi je raport końcowy, który winien posiadać odpowiednia formę oraz atrakcyjna wizualizację wyników. Dobra firma badawcza ma na uwadze i ten aspekt.

Statystyka – kursy i szkolenia. Przegląd tematów

Statystyka – kursy i szkolenia. Przegląd tematów

 

Statystyka Medyczna

We współczesnych badaniach naukowych metodologia statystyczna odgrywa zasadniczą rolę w pomaganiu badaczom: efektywnie i skutecznie projektować eksperymenty; identyfikować, badać i wyjaśniać związki między kluczowymi zmiennymi; analizować i obiektywnie interpretować wyniki eksperymentów; oraz raportowanie wyników eksperymentów, aby spełniały rygorystyczne standardy publikacji czasopism naukowych.

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i technikami wykorzystywania procedur biometrycznych do rozwiązywania problemów pojawiających się w badaniach nad biologią i opieką zdrowotną. Tematy obejmują podstawowe projekty eksperymentalne, analizę wariancji z jednym i dwoma czynnikami, procedury wielokrotnego porównywania, transformacje danych, regresję wieloraką, analizę danych liczbowych, analizę proporcji, analizę kowariancji i przegląd metod statystyki medycznej.

 

Statystyka nieparametryczna – testy nieparametryczne

Wprowadzenie do statystyk zajmuje się procedurami statystycznymi opartymi na statystykach t-testu (t-Studenta), analizie wariancji itp. Znanych jako parametryczne procedury statystyczne. Procedury te wymagają pewnych założeń dotyczących charakterystyki populacji, z których pobierane są próbki do celów inferencyjnych. Analiza wariancji, na przykład, zakłada, że próbki zostały pobrane z normalnych populacji z równymi wariancjami. Ponieważ niektóre populacje nie spełniają powyższych lub innych założeń, opracowano alternatywne zestawy procedur statystycznych znanych jako procedury nieparametryczne, których ważność nie zależy od sztywnych założeń. Procedury nieparametryczne są proste i łatwe do wykonania, ponieważ opierają się na oznakach różnic, szeregach pomiarów, liczbie obiektów należących do kategorii i statystykach obserwacji, a nie na średniej i wariancji obserwacji w przypadku procedur parametrycznych.

Kurs obejmuje metody statystyczne do analizy danych, gdy rozkład populacji jest nieznany i / lub pomiar jest na skali nominalnej, porządkowej lub interwałowej. Treść zawiera: wnioskowanie oparte na rozkładzie dwumianowym, test Manna-Whitneya-Wilcoxona, test rangowy podpisany Wilcoxona, miary asocjacji dla danych rankingowych, testy Kruskala-Wallisa i Friedmana oraz elementy analizy tabeli kontyngencji.

Tematyka szkoleń ze statystyki jest obszerna, wiele zależy od specjalizacji.

 

Próbkowanie (sampling)

Kurs kładzie nacisk na praktyczne aspekty prowadzenia próbek (losowych). Wybrano cztery najpopularniejsze wzory badań próbek, proste losowe pobieranie prób, stratyfikowane losowe pobieranie próbek, systematyczne pobieranie prób i pobieranie prób w klastrach. Kurs obejmuje również estymatory współczynników regresji.

 

Statystyczna kontrola jakości

Techniki kontroli jakości są obecnie stosowane przez prawie każde przedsiębiorstwo produkcyjne, aby zminimalizować ilość odpadów wewnętrznych i utrzymać jednolicie wysoką jakość produktu. Przedmiot ten dotyczy nowoczesnych technik statystycznych stosowanych w różnych gałęziach przemysłu w celu kontroli i poprawy jakości produkcji. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na techniki najczęściej stosowane w przedsiębiorstwach i przemyśle wytwórczym. Zawartość obejmuje: wspólne karty kontrolne, inspekcję próbkowania według atrybutów i zmiennych, plany próbkowania dla produkcji ciągłej, funkcje OC i ASN oraz ograniczoną kontrolę.

 

Statistical programming i wizualizacja

Aspektem współczesnych obliczeń statystycznych jest wizualizacja danych za pomocą technik graficznych. Często odpowiednia fabuła ujawnia interesujące lub nieoczekiwane funkcje. Na przykład bardzo prosty wykres pokazuje, w jaki sposób najlepiej grać na loterii.

Te tematy i więcej zostaną wprowadzone na kursie. Studenci z ograniczonym doświadczeniem komputerowym zostaną zapoznani z wykorzystaniem nowoczesnych statystycznych pakietów komputerowych do zarządzania danymi i analizy danych. W szczególności uczniowie dowiedzą się, jak używać komputera do testowania liczb pseudolosowych, symulacji zmiennych losowych dyskretnych i ciągłych, ładowania początkowego, analizy próbek pojedynczych i wielokrotnych, regresji liniowej i nieliniowej oraz analizy tabel kontyngencji. Szczególna uwaga zostanie poświęcona skutkom odejść od standardowych założeń.

Badania ankietowe od 4 zł.