Tag: badania ankietowe

Jak zadawać pytania w badaniach ankietowych?

Badania ankietowe charakteryzują się możliwość przeprowadzania ich z wykorzystaniem rozmaitych środków. Wśród nich można wyznaczyć ankiety realizowane poprzez rozmowy telefoniczne, z wykorzystaniem Internetu, urządzeń mobilnych bądź tradycyjne wywiady realizowane twarzą w twarz.

 

Na co zwrócić uwagę w procesach badawczych?

Wybierając narzędzie należy zwrócić uwagę na dopasowanie go do umiejętności oraz ogólnej charakterystyki próby badawczej. Ankieta powinna zostać zbudowana w taki sposób, aby była zrozumiała dla osób poddanych badaniu, zaś sami badani powinni być zainteresowani temat i posiadać odpowiednią wiedzę. Pytania, które zostają zawarte w ankiecie powinny być przede wszystkim rzeczowe, a sam badacz powinien wykazywać się dobrą znajomością tematu. Ponadto pytania:

  • nie mogą dotyczyć kwestii mogących ujawnić osobę respondenta;
  • powinny być formułowane w sposób logiczny;
  • powinny umożliwiać uzyskiwanie danych obiektywnych, porównywalnych i sprawdzalnych.

 

O pytaniach zawartych w ankietach

Projektując ankietę warto także zwrócić uwagę na to, aby pytania w niej zawarte odpowiadały postawionemu celowi i umożliwiały wieloaspektowe wydobywanie informacji. Konstruując pytania należy korzystać zarówno z pytań otwartych, jak i zamkniętych. Warto zwrócić także uwagę na zastosowanie skalowanych odpowiedzi (np. zastosować skalę od 1-7). Projektując narzędzie należy się wystrzegać takich błędów, jak:

  • pytania sugerujące i dwuznacznie;
  • pytania orientujące się wokół spraw wrażliwych;
  • pytania naruszające prywatność osoby badanej.

 

O budowanie ankiety

Odnosząc się do samej budowy ankiety należy pamiętać, że kolejność pytań nie powinna być przypadkowa, lecz powinna stanowić uporządkowaną całość. Zaś same pytania powinny stanowić logiczną całość. Jeśli ankieta dotyczy kilku bloków tematycznych to powinny one być od siebie oddzielone. W celu sprawdzenia prawdomówności ankietowanych można zastosować pytania sprawdzające, kontrolujące.

 

Budowa ankiety to czasem nie wszystko…                             

Właściwa budowa narzędzi służących do badań ankietowych przekłada się na sukces badania. Stąd tak ważne jest właściwe zaprojektowanie ankiety, która posłuży do uzyskiwania informacji w odpowiedzi na postawiony cel badawczy. Ponadto, jeśli przeprowadza się badania z wykorzystaniem osoby ankietera, należy pamiętać o maksymalnym zminimalizowaniu możliwości zaistnienia efektu ankietera.

Badania ankietowe – dlaczego warto zlecać i ile to kosztuje?

Ankietyzacja to obecnie jedna z najpopularniejszych metod i wiarygodny sposób badania rynku oraz opinii. Pozwalają one w szybki sposób pozyskać mierzalne i porównywalne informacje od reprezentatywnych grup respondentów. Godne podkreślenia jest, że zapewniają także ankietowanym anonimowość i swobodę wypowiedzi. Cechuje je ponadto stosunkowo niski koszt, co jest nierzadko jednym z istotnych argumentów zlecającego. Z naszego doświadczenia wynika, że z najniższym kosztem wiąże się wykonanie krótkiego badania w formie elektronicznej (od 2 do 5 złotych za ankietę). Najwyższy koszt niesie za sobą ankieta realizowana w terenie (PAPI/CAPI): krótsza to koszt 15-20 złotych, dłuższa: od 20 do 30 złotych.

 

Od czego zależy koszt?
Badania ankietowe i czynniki wpływające na ich koszty są istotne w planowaniu realizacji   eksploracji. Pod uwagę należy wziąć m.in.:

- opracowanie narzędzia badawczego – czyli po prostu kwestionariusz. Jego układ i zawarte w nim pytania uwzględniają m.in. specyfikę zagadnienia, liczbę i rodzaj pytań (czy są to pytania zamknięte, otwarte), jak i dodatkowe elementy multimedialne charakterystyczne dla ankiet elektronicznych

- przygotowanie elektronicznej wersji kwestionariusza (dla ankiet w formie cyfrowej)

- analizę pozyskanego materiału

- finalne opracowanie raportu badawczego.

 

Oprócz kosztów podstawowych koszt ankietyzacji jest uzależniony od wielkości próby (wiąże się to tym samym np. z koniecznością wydruku ankiet, ich kodowaniem). Największy wydatek w kosztach ogólnych związany jest z samym procesem realizacji pomiaru. Wymaga, przykładowo, zatrudnienia ankietera lub teleankietera, czy wykorzystania systemów badawczych.

 

Co składa się na koszt przeprowadzenia pojedynczej ankiety?
To suma na którą składa się kilka czynników. Przede wszystkim mamy tu na myśli: sposób prowadzenia ankiety (Internet, badanie w terenie, wywiad telefoniczny); długość ankiety; grupę badawczą (np. mieszkańcy konkretnego kraju spełniający określone wymogi, użytkownicy danego rodzaju produktu, pracownicy określonych branż.

 

Jak wybrać agencję do przeprowadzenia ankiet badawczych?
Najbardziej godne uwagi są agencje oferujące: duży wachlarz metod ankietyzacji, doświadczenie badawcze, jak i dostep do ogólnopolskiego panelu konsumenckiego, takiego np. jak Badanie Opinii.

 

Poniżej prezentujemy szacunkowy cennik ankiet agencji BioStat®.

- Dla badań internetowych: od 1 zł netto za 1 ankietę (wśród pracowników/klientów i przy dostarczeniu bazy adresów mailowych) do 2,50 zł netto za pośrednictwem panelu z zarejestrowanymi ponad 50 tys. panelistów: https://www.badanie-opinii.pl/

- Koszt ankiety telefonicznej (CATI) – to w zależności od liczby pytań szacunkowy koszt od 10 do 20 złotych. W przypadku ankiet papierowych: od 15 do 30 złotych.

 

Badania ankietowe – dodatkowe koszty, które należy również uwzględnić:

- analizę statystyczną: od 800 zł

- opracowanie metodologii: od 400 zł

- opracowanie narzędzia badawczego: od 250 zł

- konsultacje: 100 zł/h

 

Uwaga, powyższe ceny są jedynie informacją poglądową dla badań ankietowych realizowanych przez firmę BioStat®. Każde zlecenie rozpatrywane jest indywidualnie, przy uwzględnieniu wielu czynników. Godne uwagi jest, że klientom oferujemy korzystny model współpracy w formie Programu Partnerskiego.

Więcej przydatnych informacji znajdziesz tu: https://www.biostat.com.pl/cennik-badania-ankietowe.php

Badania ankietowe od 4 zł.