Jak wygląda i o czym mówi segmentacja rynku?

Zazwyczaj o badaniach segmentacji rynku mówi się z uwzględnieniem ich pozytywnego wpływu na ogólną kondycję firmy oraz efektywnego dobrania odbiorców oferowanego produktu bądź usługi. Mając na uwadze szeroką wiedzę, którą można uzyskać w dziedzinie tychże badań należy podkreślić ich ogólną istotność dla działalności firmy.

 

Badanie, które ma odpowiednią strukturę

Ważne jest, aby pamiętać, iż omawiany typ badań w głównej mierze koncentruje się na pozyskiwaniu takiej wiedzy, która usprawni dotychczasowe działanie bądź otworzy drzwi ku nowym segmentom rynku. Badania segmentacji rynku odbywają się z uwzględnieniem takich etapów jak:

 1. określenie produktu i rynku oraz wskazanie potrzeb potencjalnych nabywców;
 2. dobór kryteriów segmentacji;
 3. zgromadzenie i analiza danych oraz określenie profili segmentów;
 4. wybór segmentów docelowych i opracowanie adekwatnych instrumentów marketingowych.

 

Zachowania klientów a segmenty rynku

Co do kryteriów segmentacji, dobiera się je z uwzględnieniem czynników mających wpływ na zachowania konsumentów. Można mówić o kryteriach służących podziałowi rynku na główne segmenty oraz na te, które wspierają opis wyodrębnionych segmentów. Wyróżnia się ich następujące kryteria:

 • dotyczące cech organizacji – demografia organizacji;
 • zmienne operacyjne np. technologia, wskaźnik użytkowania, uwarunkowania finansowe klienta, strategia firmy;
 • podejście do procesu zakupu, aw tym: organizacja centrum zakupów, typ sytuacji zakupów;
 • czynniki sytuacyjne – pilność potrzeby, wielkość zamówienia itp.;
 • cechy osobowe – m.in. motywacje, relacja między dostawcą a nabywcą, zdolność do ryzyka, innowacyjność.

 

Nie wszystkie potrzeby można zaspokoić

Natomiast pierwszy z etapów badań segmentacji rynku polega na wskazaniu potrzeby, która będzie zaspakajana przez dany produkt bądź usługę. Jednocześnie koncentruje się ona na wskazaniu alternatywnych sposobów zaspokojenia tejże potrzeby. W tym przypadku wskazuje się także na tych uczestników rynku, których aktualne potrzeby nie mogą zostać zaspokojone przy wykorzystaniu zaproponowanej oferty.

 

O tym trzeba pamiętać!

Za źródła danych w procesie badania segmentacji rynku można uznać tak różnego rodzaju wywiady, jak i dane udostępnione przez izby handlowe. Dokonując wyboru segmentów docelowych należy mieć na uwadze ich ogólną atrakcyjność dla firmy, a więc:

 • wielkość segmentu;
 • pozycję konkurencji w danym segmencie;
 • koszt dotarcia do segmentu;
 • zbieżność cech segmentu z celami firmy.
Badania ankietowe od 4 zł.